fredag 8. september 2017

Valgets kval - egentlig ikke


Alle ljuger like mye får jeg ofte høre, så det er ikke noe vits i å stemme. Men om du ikke stemmer kan du ikke klage på resultatet av avstemmingen. Nok av eksempler på de som har angret i etterkant. Tror det er alt for mange som har samme oppfatningen av politikk som det Trump hadde da han stilte som president. Det er ikke som å drive et firma, det er et demokrati hvor alle har en liten del å si, noen litt mer. Man må svelge noen kameler for å få en elefant eller to.


Jeg forehåndsstemte etter jobb i dag. Så kunne jeg ta en sosialiseringsrunde i byen med Hailey i samme slengen. Den runden får komme i morgen. Husk å ta med valgkort, legetimasjon og briller om du treger det, for å finne riktig stemmeseddel. Så er det bare å stryke de du ikke liker... 


Nå nærmer det seg valg! Her er gode grunner til at du bør 

stemme 11. september. 

Påstandene er hentet fra partienes egne punkter på nettet.


9 grunner til å stemme SV

Fordi nesten 100 000 unger i fattige familier trenger noen som kommer til å styrke barnetrygden. Fordi hver eneste unge i skolen fortjener at læreren har god nok tid – vi trenger en regel for nok lærere, på hver enkelt skole. Fordi vi trenger rettferdighet. De som har og tjener mest må bidra mest. SVs plan for rettferdighet og omfordeling er den mest konkrete og ambisiøse. Fordi miljøet trenger noe annet enn festtaler og store ord, SV har en konkret plan for å kutte utslippene. Nå. Fordi Norge ikke er til salgs. Ikke havet, ikke fossene, ikke jernbanen. Fordi skattepenger som skal gå til velferd, de skal gå til velferd – ikke profitt. Fordi et anstendig Norge må jobbe mot atomvåpen, og slutte å selge krigsutstyr til regimer som Saudi-Arabia. Fordi rettferdighet og klima henger sammen, det blir ikke rettferdighet uten god klimapolitikk, og ikke god klimapolitikk uten rettferdighet. Fordi Norge trenger ny retning og ny regjering. Du kan være sikker på at en stemme til SV bidrar til nytt flertall og en ny politikk – uansett hvor i landet du stemmer.


10 grunner til å stemme AP:

1. Vi skal skape et tryggere arbeidsliv. Faste, hele stillinger skal igjen være hovedregelen i Norge. Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven slik at innleie fra bemanningsselskap ikke fortrenger faste ansettelser. 2. Vi skal ha et taktskifte for minst 300.000 flere i jobb på ti år. Vi vil investere i arbeidstakernes kompetanse, sikre gode konkurransevilkår for bedriftene og satse systematisk på næringer som er spesielt viktige for Norge. Vi skal være i front for å lykkes med klimaforpliktelsene og styrke den norske modellen for å få flere i jobb. 3. Vi skal ansette 3000 flere lærere i skolen. Vi vil styrke tidlig innsats i barnehagen og skolen, og innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2.trinn. Flere lærere vil gi mer tid til hver enkelt elev i skole og barnehage. 4. Vi skal sørge for den beste behandlingen og kort ventetid i sykehusene. Vi vil stanse utviklingen mot en todelt helsetjeneste, og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt. Vi skal bekjempe økt privatisering av helsetjenesten. De neste fire årene vil vi investere 12 milliarder mer i våre felles sykehus slik at vi kan behandle flere raskere, og rike og fattige kan få samme kreftmedisin. Nye sykehusbygg skal bygges raskere enn i dag. 5. Vi skal utvide pappapermen. Vi vil øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker, for å gi barn og fedre tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet. 6. Vi skal gi alle eldre muligheten til å leve trygge og aktive liv, og innføre en kjærlighetsgaranti som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem. Vi vil gjøre det mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge som mulig. Alle som trenger det skal få tilbud om sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Vi vil gjeninnføre statstilskuddet til kommunene til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger, og styrke kommunenes økonomi sånn at de kan bygge ut eldreomsorgen i alle kommuner. 7. Vi skal sørge for at Norge når målene i Parisavtalen om 40 prosent utslippskutt innen 2030. Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Vi vil gjøre norsk industri verdensledende innen bærekraft og ny klimavennlig teknologi. Vi skal sette i gang et internasjonalt prosjekt for renere hav. Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen, og vi vil satse mer på klimavennlig transport og kollektivtrafikk i de store byene. 8. Vi skal stanse salg av Norge. Vi vil stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke tilbake fullmakter til å selge statseide selskaper. I tillegg vil vi stoppe det som kan stoppes av Frp og Høyres konkurranseutsetting av jernbanen. Skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. 9. Vi skal gjøre mer for ungdoms psykiske helse. For mange unge sliter uten å få hjelp. Vi vil investere mer i en god helse for alle barn og unge. Vi skal sørge for en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag, ha en egen ”e-helsesøster” slik at ungdom kan kontakte skolehelsetjenesten også på nett og mobil, integrere psykisk helse i skolefagene, og fjerne egenandelen hos fastlege for ungdom opp til 18 år. Vi vil også gjeninnføre skolefrukten, ha et enkelt skolemåltid og en times fysisk aktivitet i skolen for bedre helse for alle barn. 10. Vi vil ha et Norge der vi stiller opp for hverandre - ikke settes opp mot hverandre. Vi vil bygge på det beste ved landet vårt: Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Vi vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister og en ny regjering som gjør tonen i samfunnet varmere, ikke hardere.


10 grunner til å stemme SP:

1. Senterpartiet tror på hele Norge Sp vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjeneste­tilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor. Vi mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. 2. Tjenester nær folk Sp mener alle i landet har rett på gode ­tjenester i nærmiljøet. Barnehage, skole, omsorg, helse, politi og kulturtilbud skal være godt utbygd over hele landet. Vi vil ha gode nærmiljø i hele landet med nær folkevalgt styring. 3. Trygghet for deg og dine Sp vil ha et nært politi som er ute blant folk og som har god kompetanse om sitt lokalsamfunn. Et lokalt politi som folk har tillit til og som kan jobbe forebyggende og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Vi vil ha flere politi nær folk i stedet for sentralt byråkrati og mener derfor at politidirektoratet må legges ned. Alle deler av landet må sikres god beredskap. 4. Nei til sentralisering Sp vil bygge samfunnet nedenfra og vil derfor desentralisere makt, bosetting, arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Vi sier et klart nei til sentraliseringen Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder. 5. Norsk mat er trygg mat Velger du norsk mat, får du kvalitet - og du støtter norske arbeidsplasser. Den norske maten er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Folk vil ha trygg, sunn og kortreist mat. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må styrkes slik at vi kan produsere mer mat til en voksende befolkning og opprettholde kulturlandskap og arbeidsplasser over hele landet. 6. Lokalt folkestyre 
Sp vil ha et samfunn der det er folket som bestemmer. Vi tror på et folkestyre der folk involveres i beslutninger som gjelder dem. Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn gir folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom folk og et levende folkestyre. 7. Nei til salg av Norge Sp sier klart nei til salg av norske naturresurser til utlandet. Norge er bygd opp med utgangspunkt i våre naturressurser i hele landet, både til lands og til vanns. Disse ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd landet. Lokalt eid næringsliv fører til lokal verdiskaping og økt lokal og nasjonal velferd. 8. Ta naturen i bruk for et bedre miljø og klima Sp vil at Norge fortsatt skal ligge i tet i internasjonalt klima- og miljøarbeid. Sp mener at aktiv forvaltning – ikke passivt vern – er den beste måten å ta vare på naturen på. Som et rikt, oljeproduserende land har Norge et særlig ansvar for å gå foran i arbeidet med klimaomstilling. 9. Ja til et sterkere forsvar Vi må være rustet til å forsvare norsk territorium. Sp vil styrke alle forsvarsgrener, ha et vernepliktig folkeforsvar og sikre lokal beredskap som er til stede i hele landet. Vi vil ha et Heimevern på minst 50 000 soldater. Vi vil befeste vårt medlemskap i NATO, ha et aktivt arbeid i FN og øke bevilg­ingene til forsvaret til 2% av BNP. 10. Nei til EU og EØS Sp er for norsk suverenitet. EU gir folkestyret dårligere kår. Senterpartiet vil erstatte EØS-av­talen med handels- og samarbeidsavtaler for å sikre våre interesser. Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Senterpartiet er mot et norsk EU-medlemskap. Grunner til å stemme MDG... finnes de?10 grunner til å stemme KRF

1. Verdier som varer Verdiene våre kan ikke tas for gitt. KrF vil ta vare på den kristne kulturarven. Kjenner vi røttene våre, er vi også tryggere i møte med nye mennesker og kulturer. Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret er verdier å bygge framtiden på. 
Det er verdier som bærer. 2. Tid og valgfrihet til familien Trygge familier gir trygge barn. Det vil KrF legge til rette for. Familier må få mer tid til hverandre. Barn er forskjellige og familier er forskjellige. Vi vil gi valgfrihet og fleksibilitet til å organisere hverdagen med gode barnehager, bedre kontantstøtte, en forbedret barnetrygd og permisjonsordninger som gir mer tid til barna. 3. Mer tid til hver elev Alle elever trenger å bli sett. Flere lærere i klasserommet vil bidra til det. KrF vil lovfeste at det skal være maksimalt 15 elever per lærer i småskolen. Skolen skal være en arena for kunnskap, men også samarbeidsevner og gode verdier for å mestre livet. Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen og fortsette kampen mot mobbing. 4. Menneskeverd i alle livets faser Alle mennesker er like mye verdt. Vi vil kjempe for menneskeverdet i alle livets faser. Ingen skal sorteres bort! KrF ser nei til tvillingabort og ja til bedre hjelp og støtte til dem som får barn med ekstra behov. Vi vil bedre omsorgen i livets siste fase og sier nei til aktiv dødshjelp. 5. På lag med de som trenger det mest KrF vil ha et raust samfunn med plass til alle. Vi vil legge til rette for et inkluderende arbeidsliv der alle får bruke sine skaperevner og talenter. Ingen skal gis opp! Vi vil bidra til aktiv integrering av flyktninger og innvandrere. KrF vil gi gode behandlingstilbud til de som sliter med rus eller psykisk helse, også i regi av frivillige aktører. KrF vil bekjempe vold og overgrep mot barn. 6. Verdig alderdom Eldre er en stor ressurs for samfunnet og skal kunne leve selvstendige, aktive, trygge liv og holde seg friske så lenge som mulig. Når behovet for hjelp melder seg, skal eldre få tilbud om helsetjenester, egnet boform og annen støtte. KrF vil bidra til en verdig alderdom for alle. 7. Levende distrikter KrF vil ta hele landet i bruk! Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern. Vi trenger tryggere veier, bedre transportløsninger på jernbane, sjø og annen kollektivtrafikk og mer bredbåndsutbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles over hele landet. 8. Verdiskaping KrF vil legge til rette for ny skaperkraft. Næringslivet og norsk eierskap må gis rammevilkår som kan sikre arbeidsplassene og legge grunnlag for nye. Vi vil fjerne skatt på arbeidende kapital – verdiene som blir i bedriftene og skaper nye arbeidsplasser. KrF vil ha gode ordninger for næringsutvikling og gjøre det enklere å starte nye bedrifter. 9. En offensiv klimapolitikk Norge må ta sitt ansvar for å redusere klimaendringene, både gjennom å kutte i utslippene nasjonalt og å bidra aktivt internasjonalt. Vi må intensivere omleggingen til nye fornybare energikilder. Vi skal beskytte sårbare områder. KrF sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. 10. Nestekjærligheten kjenner ingen landegrenser Vi må aldri bli oss selv nok! KrF står i front i kampen mot menneskehandel – vår tids slaveri – både i Norge og internasjonalt. Vi har et ansvar for å hjelpe verdens fattige og forfulgte. Bistand har bidratt fremgang innen utdanning, helse og godt styresett i mange land. KrF vil øke innsatsen for internasjonal rettferdighet. Det er ingen grenser for menneskeverdet.


10 grunner til å stemme V

Fordi læreren er aller viktigst for å få en god skole
Fordi vi har et ansvar for de som kommer etter oss
Fordi vi heier på alle som skaper nye arbeidsplasser
Fordi det er kunnskap vi skal leve av i framtida
Fordi kunstnere og kulturarbeidere gjør livene våre rikere
Fordi vi alltid setter barn først
Fordi vi ikke kan løse de store utfordringene alene
Fordi hjelp fungerer bedre enn straff
Fordi ingen har rett til å vite alt om deg
Fordi det er kjærlighet nok til oss alle


10 grunner til å stemme H

Skape flere nye arbeidsplasser. Les mer om hvordan vi skal sikre at flere kommer inn i arbeidslivet.
Gi elevene en bedre skole, blant annet ved å gjøre lærerutdanningen enda bedre, og videreutdanne flere lærere. Les mer om hvordan vi vil at elevene skal lære mer i skolen. Sikre raskere og bedre behandling den dagen du trenger helsehjelp, og gi enda flere pasienter rett til fritt å velge det beste behandlingstilbudet for seg. Kutte unødvendig byråkrati og gi deg en enklere hverdag. Les mer om hvordan vi vil forenkle, fornye og forbedre Norge. Styrke det sosiale sikkerhetsnettet og gi mer til de som trenger det mest. Les mer om hvordan vi skaper muligheter for alle. Sikre at flere barn lykkes på skolen gjennom å satse mer på tidlig innsats i de første skoleårene. Les mer om tidlig innsats i skole og barnehage. Gjøre kollektivtilbudet så bra at de som kan det, lar bilen stå. Høyre satser på kollektivtransport som gjør hverdagen til folk flest enklere og grønnere. Gjennomføre en kommunereform som sikrer bedre kvalitet på de kommunale tjenestene, og et sterkere lokaldemokrati i norske kommuner. Sørge for raskere, billigere og mer helhetlig utbygging av de viktigste veiene i Norge. Les mer om hvordan vi bygger mer vei i hele Norge. Fornye og forsterke vår forsvarsevne gjennom en historisk satsing på Forsvaret.


10 grunner til å stemme FRP

1. Vi vil fjerne eiendomsskatten. 
2. Vi vil redusere skatter og avgifter for folk flest.
3. Vi vil gjøre det billigere å ha bil og bygge mer vei og bane.
4. Vi vil at bestemor skal få like god omsorg uansett hvor hun bor. 
5. Vi vil ha et eget eldreombud for å styrke de eldres rettigheter. 
6. Vi vil ha en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. 
7. Vi vil forby nikab og burka. 
8. Vi vil ha strengere straffer for draps- og voldtektsmenn. 
9. Vi vil åpne for generell bevæpning av politiet. 
10. Vi vil ha dyrepoliti i hele landet.


2 kommentarer:

  1. Jeg syns valgdeltagelsen i Norge er skremmende lav. Jeg maser på ungene at om de ikke vet hva de skal velge så får de i det minste stemme blankt. Det er en form for mening det og.

    SvarSlett
    Svar
    1. Ja det er helt tragisk! Jeg har stemt ved alle valg jeg har kunnet stemme på siden jeg var 18. Men jeg har vel kanskje litt mer og flere meninger om det meste i forhold til den gjennomsnittlige befolkningen.

      Slett

Alltid hyggelig å høre hva du synes om det du leser her. Hadde vært veldig fint med en kommentar i ny og ne... Det setter jeg stor pris på!